ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА ПУЖ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ ОД 16.07.2014.

„На основу члана 35. Закона о култури (Сл Гласник РС бр.72/2009), одредби Статута ПОЗОРИШТА ПУЖ и Одлуке Управног одбора број 100 од 14.07.2014. године о спровођењу јавног конкурса за избор директора, ПОЗОРИШТЕ ПУЖ оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

ПОЗОРИШТА ПУЖ

Подаци о установи:

Пословно име: ПОЗОРИШТЕ ПУЖ - установа културе од значаја за град Београд.

Скраћено пословно име: ПОЗОРИШТЕ ПУЖ

Седиште: Београд, улица Радослава Грујића бр. 21.

Матични број: 07092229, ПИБ: 100300077. Претежна делатност Установе: 90.01 – извођачка уметност.

Јавни конкурс се спроводи за радно место:

Директор ПОЗОРИШТА ПУЖ - установе културе од значаја за град Београд, на период од 4 /четири/ године. Оснивач установе је Град Београд.

Место рада: Београд, Радослава Грујића број 21.

Услови за избор директора:

Право пријављивања на јавни конкурс има свако заинтересовано лице којe поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Србије“, број 24/05, 61/05 , 54/09 и 32/13) испуњава и посебне услове прописане Статутом ПОЗОРИШТА ПУЖ из члана 34. – 37.

1) да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

2) да има најмање пет година радног искуства у области културе од чега најмање три годинe радног стажа на пословима управљања организацијама из претежне делатности Установе;

3) да има активно знање енглеског језика;

4) да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним обављања дужности директора;

5) да има држављанство Републике Србије;

6) да је опште здравствене способности;

7) да има напредно познавање рада на рачунару.

Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор ће ценити и следећа допунска знања и способности:

1) познавање пословања организација у области делатности којом се установа бави и управљања њиховим ресурсима;

2) искуство у управљању средставима, људским и осталим ресурсима;

3) искуство у иницирању, организацији и реализацији пројекта који су везани за извођење представа, едукативне и друштвено ангажоване пројекте, као и искуство у обезбеђивању средстава за реализацију пројеката;

4) резултате у раду на анимацији и едукацији публике, раду са младима (публиком и ауторима) и проширењу туристичке понуде културним и уметничким програмима и производима;

5) познавање нових технологија и њихове примене у редовним и пројектним  активностима институција културе;

6) способност комуникације са јавношћу.

Поред допунских знања и способности из става 1. овог члана Управни одбор ће ценити и да ли је образовно-научно или образовно-уметничко поље, у оквиру кога је стечено високо образовање кандидата, примерено делатности установе за коју кандидат конкурише за директора, пословима у оквиру утврђене делатности ПОЗОРИШТА ПУЖ и др.

Сваки кандидат који је заинтересован за учешће на конкурсу дужан је да писаним путем затражи од установе за чијег се директора номинује општу документацију ради учешћа на конкурсу.

Општа документација обухвата: завршни рачун Установе са билансом успеха и билансом стања за претходну годину, финансијски и програмски план за текућу годину, оснивачки акт ПОЗОРИШТА ПУЖ, Правилник о организацији и систематизацији послова установе који је у примени, приоритете оснивача и приоритете оснивача везане за рад установе у периоду за који се кандидат номинује да руководи, модел уговора о раду директора и податак о висини плате директора установе.

Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи:

1) предлог Програма рада и развоја ПОЗОРИШТА ПУЖ за период од четири  године;

2) оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;

3) оверену копију радне књижице или потврду послодавца;

4) потврду послодавца, оверену копију решења или уговора о заснивању радног односа којом се потврђује рад на пројектима у области претежне делатности установе и др.

5) биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност, наведена допунска знања и способности са кратким прегледом остварених резултата у раду;

6) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;

7) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;

8) уверење о држављанству Републике Србије;

9) извод из матичне књиге рођених;

10) доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења),

11) изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом установе.

Општа документација ради учешћа на конкурсу може се лично преузети у улици Радослава Грујића број 21, сваког радног дана за време трајања конкурса, у времену од 11 - 13 сати. Тел. 2438-036.

Докази се прилажу у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу "НАШЕ НОВИНЕ".

Пријаве се подносе на адресу:

ПОЗОРИШТЕ ПУЖ, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 21. са назнаком "За јавни конкурс – избор директора ПОЗОРИШТА ПУЖ". Пријаве се предају путем поште или непосредно на горњу адресу сваког радног дана за време трајања конкурса, у времену од 11 - 13 сати. Пријаве се подносе у затвореним ковертама.

Изборни поступак спроводи Управни одбор ПОЗОРИШТА ПУЖ према условима прописаним за избор директора, у складу са Законом, и Статутом установе. Поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора у изборном поступку проверава се, писаном провером; усменом провером (разговором); оценом приложене документације. Изборни поступак може да се спроведе у више делова, комбиновањем поменутих начина провере, односно спровођењем једног, као самосталног начина провере стручности кандидата. О начину провере стручности кандидата одлучује Управни одбор, о чему благовремено обавештава кандидате.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве Управни одбор неће разматрати.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за избор директора је Александра Антић, секретар ПОЗОРИШТА ПУЖ.

Бројеви телефона 011/2438-036 и 011/244-9464.

 

ЈУЧЕ - ПРЕКЈУЧЕ - НАКЈУЧЕ...

________________________________________________________

Радосна вест

Наша глумица Сузана Лукић добила је још једну Стеријину награду на овогодишњем фестивалу„Стеријино позорје“. Сузана је Пужевој публици позната као Пепељуга, Пипи кратка чарапа, Златокоса, Црвенкапа и Сека из „Новогодишње трилогије“. У Пужу ће играти још многе улоге, ако не отпутује у Њујорк на Бродвеј.

ПУЖЕВА АКЦИЈА - ЦАРСТВО У ДРУГАРСТВУ

7. и 8. јуна Градски центар за програмску координацију "Игралиште прихватилиште" организовали су

ХУМАНИТАРНИ ВИКЕНД МАРАТОН ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ

Осим Пужа учествовали су: Позориште Бошко Буха - Мало позориште Душко Радовић и Позориште Пинокио. Улазнице су биле: средства за хигијену храна за куце и маце.

ПУЖ СЕ ДОНАТОРИМА ЈОШ ЈЕДНОМ ЗАХВАЉУЈЕ

___________________________________________________________________________________

УТОРАК 27. МАЈ 2014

* ХАЛА ПИОНИР БЕОГРАД *

____________________________________________________________________________________

СУБОТА 25. МАЈ 2014

ПУЖ ЈЕ ПРЕДВОЂЕН БРАНКОМ КОЦКИЦОМ ОБИШАО ЧЕТИРИ ПРИХВАТИЛИШТА.

ПОКЛОН ПАКТИЋЕ ДЕЛИО ЈЕ ДЕЦИ ЧИКА МРАЗ ЛИЧНО.

* СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЛОКОМОТИВА" МАКИШ

* НОВИ "ДИФ" БАНОВО БРДО

* СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БАЊИЦА"

* РАДНИЧКО ПРИХВАТИЛИШТЕ ВОЖДОВАЦ

_________________________________________________________________________________________________________________

ПОНЕДЕЉАК, 19.МАЈ 2014.

ПУЖ ЈЕ ПРЕДВОЂЕН БРАНКОМ КОЦКИЦОМ ОБИШАО ТРИ ПРИХВАТИЛИШТА.

ПОКЛОН ПАКТИЋЕ ДЕЛИО ЈЕ ДЕЦИ ЧИКА МРАЗ ЛИЧНО.

* СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ АВАЛА

* ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ - ШУПЉА СТЕНА

* ХОТЕЛ "ДМБ" РАКОВИЦА

ФОТОГРАФИЈЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НА НАШЕМ ФЕЈСБУК-У.

__________________________________________________________________________________________________________________

НЕДЕЉА, 18.МАЈ 2014.

ДРАГИ НАШИ !!!

НА ПУЖЕВ ПОЗИВ ДОШЛО ВАС ЈЕ ПРЕКО 200 ПОРОДИЦА.

НАПУНИЛИ СТЕ 4 КОМБИЈА.

ДЕО ФОТОГРАФИЈА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ НА НАШЕМ ФЕЈСБУК-У.

У ПОНЕДЕЉАК ЧИКА МРАЗ И ЈА НОСИМО ДЕЦИ ВАШЕ ПОКЛОН ПАКЕТИЋЕ.

ХВАЛА ВАМ - ХВАЛА-ЛА-ЛАААА!

  ЗАУВЕК ВАШ БРАНКО КОЦКИЦА

___________________________________________________________________________________________________________________

ИЗВИНИТЕ ШТО УСЛЕД ТЕХНИЧКОГ ПРОБЛЕМА НИСМО У МОГУЋНОСТИ ДА КОРЕКТНО АЖУРИРАМО НАШ САЈТ. ТО ЋЕ МО СРЕДИТИ УСКОРО.

ОВА ПОРУКА ЋЕ БИТИ УКЛОЊЕНА КАДА РЕШИМО ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМ

ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ.

СПОНЗОРИ

МОЛИМО ВАС, ОБАВЕЗНО КЛИКНИТЕ НА REFRESH ОДНОСНО RELOAD СВАКЕ СТРАНИЦЕ ДА БИ СТЕ ВИДЕЛИ НАЈНОВИЈЕ ПОДАТКЕ

Бранков сајт за велику децу

www.brankokockica.com

 

Последња промена: 09.06.2014. у 11:21 ч